Księgi przychodów i rozchodów

Prowadzenie Księgi przychodów i rozchodów.

Rozliczamy także KPiR osobom fizycznym prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą.

Wg ustawy do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów zobligowane są:

osoby fizyczne, które osiągają przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej i jako formę opodatkowania przychodu wybrały zasady ogólne lub podatek liniowy,

spółki jawne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych, spółki partnerskie

– których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów oraz operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości w walucie polskiej 2 000 000 euro. Po przekroczeniu tego limitu podmioty te są zobligowane do prowadzenia pełnych ksiąg.